H- Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!, Nebezpečí!, H315: Dráždí kůži., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: