Všeobecné podmínky
Minimální doba zápůjčky je 3 dny.
Zákazník vlastní řidičský průkaz skupiny B, praxe minimálně 2 roky.
Při předání karavanu zákazník předloží minimálně 2 platné doklady (řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas).
Zákazník je povinen vrátit karaan v nepoškozeném a čistém stavu (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC). Jestliže nájemce nevrátí zapůjčený přívěs čistý je povinen uhradit pronajímateli za vyčištění a umytí částku ve výši 1.000,- Kč. Při silném a nadměrném znečištění s nutností desinfekce, např. při znečištění olejem, barvou atd., je povinen zaplatit nájemce částku ve výši 5.000,- Kč.
Přívěs není havarijně pojištěn.
Zákazník hradí všechny případné škody vzniklé při pronájmu a při předání karavanuje neprodleně oznámí pronajímateli.
Při ukončení pronájmu dříve než dle dohody se již uhrazené půjčovné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení.
Při ukončení pronájmu později než je sjednáno, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému také smlouvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a další škody s tímto spojené.
Zákazník karavan převezme v den zahájení pronájmu v době mezi 8.00 - 17.00 hod. a ředá v den ukončení pronájmu v době mezi 8.00 - 17.00 hod.
Po převzetí obě strany podepíší protokol.
Na předání je třeba počítat s cca. 45 minutami času nutnými k seznámení se zařízením a obsluhou karavanu a stejně tak je nutné počítat s časovou rezervou cca 30 min. i při vrácení karavanu.
V případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonickém odsouhlasení pronajímatele (viz. kontakty), k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad.
V případě nehody přizve zákazník policii, dle současné právní úpravy zpracuje nákres průběhu nehody včetně kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli.
Zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.
Zákazník není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nimž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů, apod.
Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 2.000,- až 4.000,- Kč.


Platební podmínky a storno
Rezervace obytného přívěsu (telefon, fax, e-mail) je platná pouze 3 dny. Do této doby je nutné složit rezervační zálohu ve výši cca 50 % ceny pronájmu. Doplatek je nutno zaplatit nejpozději v den půjčení obytného přívěsu.
Rezervační záloha se při stornování 6 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.000,- Kč. Po této době je záloha nevratná.
Při předání obytného přívěsu požadujeme vratnou kauci 20.000,- Kč nebo 15.000,- Kč dle modelu karavanu. Pronajímatel je oprávněn kauci použít na náhradu škod, které budou zjištěny po vrácení obytného přívěsu.
Pronájem obytného přívěsu na dohodnutý počet dnů se platí předem, tj. při zápůjčce zákazník složí kauci a doplatek půjčovného.