Kategorie

Značky

  Doprava a platba

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Firma: Jan Sembol

  Sídlo: Josefa Kotase 10/55, 736 01  Havířov-Dolní Datyně

  IČ: 452 04 292

  DIČ: CZ6504121459

  Živnostenské oprávnění: ev.č. 380303-24652-00

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.caravan-slezsko.cz

   

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Jan Sembol, se sídlem Josefa Kotase 10/55, 736 01  Havířov-Dolní Datyně, identifikační číslo: 45204292 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.caravan-slezsko.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rohraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

   

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

   

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

   

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

   

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   

  2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy josu zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

   

  2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

   

  2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  2.4.1. objednávaném zboží (objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

   

  2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

   

  2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   

  2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   

  2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   

  3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   

  - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Josefa Kotase 10a/147, 736 01  Havířov-Dolní Datyně

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

   

  3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

   

  3.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neopužije.

   

  3.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závazními právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu zašle prodávající kupujícímu spolu se zbožím na adresu kupujícímu, nebo bude předána osobě při převzetí zboží na provozovně prodejce.

   

  4. ODSTOUPENÍ O KUPNÍ SMLOUVY

  4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o doávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o doávce zboží v zavřeném obalu, která spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich ůvodní obal.

   

  4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

   

  4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

  4.4. V případě odstoupení od smovy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstouupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

   

  4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   

  4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smouvy odstoupit. V takovémpřípadě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   

  4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   

  5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urečené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   

  5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   

  5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neproušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shlednání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   

  5.5. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravní služby DPD po celé České republice, a to na dobírku. Náklady na přepravu činí 150,- Kč vč. 21 % DPH.

   

  5.6. Zboží si může kupující vyzvednout a uhradit v hotovosti osobně v provozovně prodávajícího na adrese Josefa Kotase 10a/147, 736 01  Havířov-Dolní Datyně.


  5.7. Zboží si kupující může nechat zaslat prostřednictvím dopravní služby Zásilkovna na adresu kupujícím vybrané adresy Zásilkovny, avšak pouze v povolených váhových a rozměrových parametrech. Tyto parametry jsou:

  Maximální hmotnost zásilky:   5 kg

  Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

  Maximální součet všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 30x40x50 cm)

  Minimální rozměry zásilky: 10x7x1 cm

  Nebude-li kupujícímu umožněno vyčíst tyto rozměrové a váhové parametry z charakteristiky zboží, či nebude-li kupující toto schopen odhadnout, je prodávající povinen tyto informace o zboží kupujícímu poskytnout. Nebude-li objednané zboží odpovídat výše uvedeným parametrům, není možné zboží odeslat prostřednictvím služby Zásilkovna, ale jen prostřednictvím přepravní služby DPD.

   

  5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   

  6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  6.1. Práva  a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

   

  6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   

  6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

   

  6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   

  6.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlueného vzorku nebo předlohy,

   

  6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   

  6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

  6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

   

  6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

   

  6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik reklama ce se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

   

  6.6. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

   

  7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

   

  7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy caravan@caravan-slezsko.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   

  7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenskéo oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   

  7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/200N Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  8.2. kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

   

  8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

   

  8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

   

  8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího přádávány třetím osobám.

   

  8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   

  8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   

  8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   

  8.8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  8.8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

   

  8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   

  9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   

  9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

   

  10. DORUČOVÁNÍ

  10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

   

  11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných právních předpisů.

   

  11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   

  11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

   

  11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

   

  Kontaktní údaje prodávajícího: Josefa Kotase 10/55, 736 01  Havířov-Dolní Datyně, e-mail: caravan@caravan-slezsko.cz, tel./fax: +420 596 812 636.

   

  V Havířově dne 1.1.2014

   

  FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  (Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

  Adresát:

  Internetový obchod: www.caravan-slezsko.cz
  Firma: Jan Sembol
  Sídlo: Josefa Kotase 10/55,  736 01  Havířov-Dolní Datyně
  IČ: 452 04 262
  DIČ: CZ6504121459
  E-mail: caravan@caravan-slezsko.cz
  Telefon: +420 596 812 63


  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*) (uveďte číslo daňového dokladu):

  Datum objednání (*) / datum obdržení (*):

  Jméno a příjmení spotřebitele:

  Adresa spotřebitele:

  Podpis spotřebitele
  (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

  Datum:

   

   

  * nehodící se škrtněte

   

  Formulář pro odstoupení od smlouvy můžete stáhnout      ZDE


  

  Košík  

  Žádné zboží

  Poštovné 0,00 Kč
  Celkem 0,00 Kč

  K pokladně

  Akční nabídka !

  Aktuálně nejsou žádné akce

  Doprava a platba

  Nejprodávanější

  enter the code here