barva: modrá

obsah: 20 kusů

Nebezpečí!, H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy ., H410: Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: