Nebezpečí!

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315: Dráždí kůži.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


barva: černá
obsah: 310 ml

16 dalších produktů ve stejné kategorii: