Údaje o nebezpečnosti:

 • EUH208: Může vyvolat alergickou reakci

 • EUH210: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání

 • EUH212: Varování! Při použití se může tvořit nebezpečný dýchatelný prach. Nevdechujte prach

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry

 • H226: Hořlavá kapalina a páry

 • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

 • H315: Dráždí kůži

 • H318: Způsobuje vážné poškození očí

 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

 • H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky

 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

16 dalších produktů ve stejné kategorii: