Pozor!

Nebezpečí!
H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží
H317 může způsobit alergické kožní reakce
H318: Způsobuje vážné poškození očí
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky


velikost balení: 21,5 × 5,5 × 19 cm
hmotnost: 1,7 kg

16 dalších produktů ve stejné kategorii: